Toezichthouder Omgevingswet

Je vindt het belangrijk dat de bodem en het daarin aanwezige grondwater, op een duurzame veilige en verantwoorde manier worden gebruikt, maar ook beschermd. Daarom ben je ook bekend met de risico’s van het gebruik van bodemenergiesystemen in het kader van de energietransitie en met de risico’s van de winning van grondwater in onze provincie. Jij wilt je rol hierbij pakken als toezichthouder.